Politika jakosti

Firma SUMMA spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Svou velikostí se řadí mezi malé firmy.
Hlavní činností firmy je vývoj a výroba odmašťovacích a čistících strojů s mechanickým pohonem s použitím technologie, která nezatěžuje životní prostředí. Firma nabízí zákazníkům kompletní řešení technologie odmašťování včetně vytipování vhodných ekologických odmašťovacích prostředků a doporučení na likvidaci vyčerpaných lázní.

V současné době jsou hlavními odběrateli produktů firmy SUMMA strojírenské firmy v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

Smyslem podnikání firmy je kvalitní výroba, zvyšování jakosti výrobků a poskytovaných služeb, uspokojování potřeb zákazníků – vyšší spokojenost zákazníků, upevnění a stabilizace postavení firmy na trhu, zvyšování výkonnosti a efektivnosti práce zaměstnanců, vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance a posílení ochrany životního prostředí.

K tomu vedení firmy SUMMA spol. s r. o. přijímá následující zásady, které jsou platné pro všechny zaměstnance:

 • Aktivně se podílet na zavedení, uplatňování a zlepšování systému řízení jakosti a environmentu podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.
 • Plnit požadavky právních předpisů a rovněž další požadavky, ke kterým se firma zavázala.
 • Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů a vhodnou reakcí na ně.
 • Monitorovat informace týkající se vnímání zákazníků, zda jsou plněny jejich požadavky. Naplňovat potřeby a jejich očekávání včetně plnění požadavků dalších zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců a vlastníků) pro dosažení jejich spokojenosti a k získání konkurenčních výhod.
 • Určovat kritéria, metody a zdroje potřebné pro fungování a řízení procesů.
 • Monitorovat a analyzovat vzniklé neshody. Určovat nápravná a preventivní opatření k odstranění nebo omezení rizik a potenciálních neshod.
 • Neustálým výcvikem a vzděláváním vést zaměstnance ke zvyšování vědomostí a k posilování jejich odpovědnosti v oblasti systému řízení jakosti a environmentu.
 • Zajišťovat potřebné zdroje na uplatňování a udržování systému řízení jakosti a environmentu a financování aktivit v oblastech jeho působnosti.
 • Neustále hledat možnosti snižování spotřeby energií.
 • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, služeb a výrobků na životní prostředí.
 • Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a minimalizovat jejich negativní vliv na životní prostředí.
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.
 • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí.


V Šumperku dne 15.8.2006

Jednatelé společnosti: Ing. Vojtěch Havlas a Ing. Petr Opluštil